CoachingYou logo
CoachingYou logo
Home   Visie   Aanpak   Bedrijven   Particulieren   Artikels   Contact
Professionele coaching
Van actief rustpunt tot rustig actiepunt


Stil staan, zodat je kracht je kan inhalen.


Het professionele coachinggesprek.

What’s in a word?

Inayat Kahan, de Indiase wijze die soefi naar het westen bracht, beschouwde het (vertelde) woord als een vorm van muziek. Een keer provoceerde een nuchterling hem met de vraag of hij echt geloofde dat woorden geneeskracht hadden. Inayat Khan, zeer tegen soefi gewoonte in, antwoordde met een botte wedervraag : ‘Wie bent u om zo een domme vraag te stellen?’
De aangesprokene was nu beledigd, en zei terecht : ‘Hoe kan een soefi zo grof zijn?’ Inayat Khan reageerde met : ‘Als grove woorden u zo’n pijn doen, waarom twijfelt u dan aan de andere mogelijkheid dat er ook woorden zijn die genezen?’

Van woord naar daad : gesprek met resultaat

Van wens naar werkelijkheid.

Tussen wens en werkelijkheid is soms een groot verschil. Er zit vaak meer in een persoon dan dat er uit komt. Dat meer via een coachinggesprek naar buiten brengen is de brug van wens naar werkelijkheid. De kloof tussen dat wat je wil en dat wat er is wordt kleiner. Zo wordt via een coachinggesprek wens meer werkelijkheid.

Zelfrealisatie via zelfexpressie

Dat meer naar buiten halen is een vorm van zelfexpressie. Via zelfexpressie realiseer je jezelf. Jezelf naar buiten brengen is je zichtbaar maken voor de wereld.
Het is je leven vorm geven. Coaching bewaakt de congruentie tussen de vorm waarin je leven zich aan de wereld toont en wie je bent. Via zichtbaarheid waarbij congruentie de leidraad is vind je je juiste plek in de wereld. Coaching brengt je op de plek die bij je past. Je eigen echte authentieke plek. Een plek van waaruit je je doelen moeiteloos kan realiseren.

Via zelfrealisatie iets betekenen voor de wereld.

Heb je je eigen authentieke plek gevonden in de wereld dan kan je optimaal iets betekenen voor de wereld. Persoonlijke coaching brengt je bij een beter en echt contact met jezelf en van daaruit sta je ook in betere verbinding met de buitenwereld. Je zit op de juiste golflengte met jezelf en van daaruit ook met je omgeving. Aandacht kan gaan naar de essentie van het moment, een duidelijke bijdrage tot het optimaal kunnen verwezenlijken van vooropgestelde doelen.

Hoe komt het dat de aandacht kan gaan naar de essentie van het nu? Coaching brengt je tot een optimale persoonlijke uitstraling. Daardoor kan de aandacht gaan naar de essentie van het moment, naar het ‘nu’. Dat wat je zegt en doet is wie je bent. Je hoeft zelfs niet veel meer te zeggen of te doen, je straalt het uit. Je boodschappen zijn duidelijk.
Communicatie is een vorm van zelfexpressie. Communicatie is meer dan het gesproken woord. Het heeft te maken met je totale persoonlijkheid. Slechte communicatie is vaak de oorzaak van problemen en er gaat veel tijd en energie in zitten in de schade die door slechte communicatie is ontstaan. Soms is het voldoende om communicatietechnieken aan te leren maar omdat bij communicatie je hele persoonlijkheid betrokken is is het vaak effectiever om je persoonlijke ontwikkeling onder de loep te nemen.

Via coaching verwerf je een congruente persoonlijke uitstraling. Je boodschappen zijn duidelijk en éénduidig. Een congruente persoonlijke uitstraling: een ongrijpbaar iets, maar het al of niet bezitten hiervan maakt een concreet wezenlijk verschil in iemands leven.

En uiteraard verschijnen de charismatische persoonlijkheden in beeld. Zij staan voor de optimale verwezenlijking van een congruente persoonlijke uitstraling. Het is weinigen zomaar gegeven, maar hun manier van zijn kan een richtingaanwijzer zijn in het leven.

Van intentie naar concreet in het professionele coachen

Walk the talk

Als professionele coach profileer ik me als vertrouwenspersoon van diegenen die hun persoonlijk leiderschap en persoonlijk functioneren willen optimaliseren.

Congruentie…walk the talk…. Logisch gezien staat een optimaal persoonlijk functioneren binnen het eigen professionele coachen dan ook hoog op mijn prioriteitenlijstje. Efficiëntie is binnen dit gegeven uiteraard één van de kernwoorden. Concreet betekent efficiëntie in een coachinggesprek of coachingtraject methodisch en gestructureerd te werk gaan.

Ook deontologisch gezien is het een vorm van respect naar de coachee toe om zijn tijd (en geld) niet te misbruiken. Efficiëntie betekent het optimaal benutten van de tijd. Het maximale halen uit de tijd dat er wordt gecoacht gebeurt slechts als men op doordachte wijze te werk gaat. Deskundigheid op dit vlak kan zich enkel tonen via een manier van coachen die gestoeld is op methodiek en systematiek.

Talk the walk

Het belangrijkste instrument van de coach is en blijft de coach zelf!

Als iemand mij vraagt : Hoe lang ben je al bezig? Dan stel ik mezelf de vraag : Ja, wanneer ben ik begonnen? Ik kan het juiste moment niet benoemen. Lang, lang geleden… misschien wel twintig jaar terug.

Lang voor je concreet de keuze maakt om coaching beroepshalve te gaan uitoefenen is het proces eigenlijk al gestart. Het is je manier van zijn, een manier van in het leven te staan. Het is een persoonsgebonden iets, heel eigen aan de coach. Het is een manier van zijn dat je niet zomaar start van de ene dag op de andere.

Een coach is altijd op zoek, ook voor zijn eigen ontwikkeling. Wat hij daarbij tegenkomt integreert hij in zijn werk. Het is dan niet enkel doorgeven van kennis via het hoofd maar ook het doorleefd doorgeven. Dat wordt aangevoeld door de coachee en draagt toe tot een meer beklijvend resultaat. De coach wordt onbewust of bewust ervaren als een model.

Zichzelf ontwikkelen blijft een vanzelfsprekend gegeven, ook tijdens de verdere loopbaan van de coach. Naar gelang het moment in het leven van de coach zullen er leerpunten zijn om onder de loep te nemen. Dit kan inhoudelijk een verscheidenheid aan thema’s zijn. Inzicht in eigen functioneren en thema’s van het leven en het doorleven en integreren ervan is voor mij een basisfundament voor een coach om dingen door te geven aan anderen zowel inhoudelijk als in de relatie tussen coach en coachee. Het is de meerwaarde van de coach als extern model.
Eerst ‘the walk’ en dan ‘the talk’!


Professionele coach in actie.

Coach in actie

Missie/visie

Ik ben een coach die de coachee inspireert, motiveert, enthousiasmeert, aanleert, ondersteunt en ‘koetst’ op volgende weg :

Authenticiteit/Echtheid
(Vorm = inhoud)

Worden wie je bent

Van binnenuit naar vorm

Innerlijk leiderschap (zelfsturing)

Via deze weg wil ik authenticiteit en echtheid meer in de wereld plaatsen. Dit als noodzakelijke waarde om in de juiste voeling te staan met onszelf en de buitenwereld. Zo kan je komen tot bewust zinvolle en integere acties. Het uiteindelijke doel is een bijdrage te leveren aan het creëren van een meer rechtvaardige wereld waar de dingen worden benoemd zoals ze zijn.

Coachingpraktijk

Van visie naar vorm

Bovenvermelde actie geef ik vooral een plek in de wereld via mijn éénvrouwsbedrijf CoachingYou. Een coachingpraktijk met een visie.
Ook hier: zelfrealisatie door authentieke uitstraling. CoachingYou begeleidt mensen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling via training en coaching.
CoachingYou gaat uit van de intrinsieke waarde van elk individu en concentreert zich op een zinvolle ontwikkeling van binnenuit. Authenticiteit en integriteit zijn in de visie van CoachingYou fundamentele waarden.

Concept met een visie : WhiteLemon

Ieder mens is uniek. Maar sommigen kunnen dat unieke beter gestalte geven dan anderen. Ze hebben presence, ze sprankelen, ze “hebben” het. En tegelijk schuilt er achter hun vitaliteit een grote innerlijke rust. Wat is het geheim van charismatische persoonlijkheden? Actie vanuit rust. Rust in de actie.

Coaching zichtbaar maken

Wat is coaching? De behoefte aan transparantie is groot. In het dagdagelijkse leven heeft de term coaching vele betekenissen en wordt het zodanig gebruikt dat het een containerbegrip is geworden

Via elk initiatief (vb verspreiden van brochures) dat ik onderneem om CoachingYou op de markt te brengen hoop ik dan ook tegelijkertijd mijn steentje bij te dragen om professionele coaching, dat bij velen toch nog geen duidelijk beeld oproept, kenbaar te maken in de wereld.

De essentie hierbij is om zoveel mogelijk mensen te informeren en mogelijkheden te creëren om hen te laten proeven van wat een professioneel coachinggesprek juist is. Ik heb mij laten vertellen : Een goed ‘produkt’ verkoopt zichzelf…

Coach in actie in het persoonlijke leven

Self-coaching. Een leven met kwaliteit

Self-coaching betekent coach van jezelf worden. Coaching reikt je een methode aan om concreet aan de slag te gaan. Jezelf coachen betekent dat je van buitenaf kunt kijken naar jezelf.

De enige constante in je leven dat ben jij. Je bent de regisseur van je leven.
Het doel van jezelf coachen is je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.
Persoonlijk leiderschap : jezelf leiden naar het leven dat je wil.

Als je jezelf coacht ben je de architect van je eigen leven. Je bent de kunstenaar die zichzelf uitdrukt in z’n kunstwerken. Je drukt je uit door de manier waarop jij je leven leeft. Je leven is het materiaal waarmee jij aan de slag gaat. Net zoals verf en doek dat zijn voor de kunstschilder. Je bent in staat het leven te creëren dat toont wie je bent.

Je komt tot een leven vanuit je ‘zijn’. Leven vanuit je zijn betekent dat je rust ervaart.
Elk gedrag begin je te ervaren als jouw gedrag. Het is jouw leven. Je kent jezelf, en alles wat je doet gebeurt op een heel natuurlijke manier die perfect bij je past.

Wat er ook gebeurt…je kunt thuiskomen bij jezelf.

Coach elkaar. Coach je vrienden en collega’s

De ultieme droom van de coaching-gedachte is dat elkaar coachen een basishouding wordt die we dagelijks bij elkaar toepassen. De relatie of samenwerking wordt op die manier een thuis waarin individuen zichzelf ontplooien en daarin door de anderen geholpen en gestimuleerd worden.

Coaching integreren in je persoonlijk leven is in je relatie tot anderen de keuze krijgen om daar waar het zinvol is je pet van coach op te zetten.

Coach elkaar. Coaching in je relatie

Wat is liefde meer dan het volledig aandacht en zorg hebben voor de soms nog verborgen mogelijkheden van jezelf en je levenspartner.


Coaching als antwoord op een nood van deze tijd.

Algemeen

We zijn in een steeds veranderende wereld. Als we niet sturen worden we gestuurd. Het levert een transformatie op van een leven dat vroeger vooral bepaald werd door externe verwachtingen, naar een leven dat van binnenuit wordt ontplooid. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet.

Binnen de bedrijfswereld

Vandaag de dag wil men zelfstandige medewerkers die zelf initiatieven nemen. Vroeger werd veel meer voorgekauwd. Mensen willen zichzelf wel opvoeren maar alleen vanuit zichzelf. Opgelegde regels wijzen niet meer de weg, die zitten vaak juist in de weg.

Coaching is al sinds lange tijd gebruikelijk bij topsport. Uit het feit dat we coaching steeds meer in het bedrijfsleven zien, kun je afleiden dat we het uitoefenen van een vak ook als topsport zien.

Een hele ommezwaai. Vroeger was je bij zelfreflectie niets aan het doen. Nu wordt er verwacht dat je op basis van zelfreflectie je gedrag verbetert.


Slotwoord.

Slot’woord’. Woorden, woorden, woorden,…. Van bij aanvang een weerkerend begrip.

Nu dan tijd voor het thema ‘de stilte’. De ‘woordeloze’ stilte in coaching.

We komen zo automatisch terug bij het aanvangspunt, namelijk bij de titel ‘Van actief rustpunt tot rustig actiepunt’ waar het woord ‘rust’ twee maal zijn plaats krijgt.

En ik wil ‘rust’ hier graag nog een derde plaats geven. Rust via ‘de stilte – het stilstaan’.

Stil staan zodat je kracht je kan inhalen

We leven in een tijd van prestaties leveren, een wereld naar steeds beter en meer. In het persoonlijke leven is er grote nood aan het stil staan bij wat men al heeft bereikt en voor wie men al is. Uit ervaring weet ik dat een aantal bewegingen zoals sponseren, positief herkaderen, het begrip ‘proces’ aanreiken, de begrippen ‘goed en slecht’ herkaderen naar feedback, het inzicht meegeven dat het er soms alleen maar op aan komt iets toe te voegen,…wonderen doet in een coachinggesprek.
Het brengt dingen in beweging bij de coachee en het verkort beduidend het coachingtraject. Gelijk wat de aanmelding van de coachee was het werk is op deze manier bij wijze van spreke al half gedaan.

Stilte en synchroniciteit

Stilte creëren is (creatieve) ruimte creëren tussen coach en coachee zodat het kan gebeuren : synchroniciteit. Synchroniciteit is het optreden van twee gebeurtenissen die elkaar niet veroorzaken maar waartussen een betekenisvol verband bestaat.

Synchroniciteit gaat over het veld waar we onderdeel van uitmaken. Er is een veld dat ook hier tussen coach en coachee aanwezig is en via dat veld kan er verbinding ontstaan.

Het sleutelwoord is resonantie. Een diep contact maken met wie je ten diepste bent (er is maar één weg en dat is de weg naar binnen) en van daaruit resoneren met de andere.

De randvoorwaarde hiervoor is grote betrokkenheid. Een grote afstemming op de coachee. De coachee je intentie tot dienstverlening laten voelen en attentie op wat er gebeurt. Als je daar een soort van manier van ‘zijn’ van kan maken creëer je kansen tot synchroniciteit. Intentie en attentie. En dat kan vervolgens synchroniciteit veroorzaken, co-incidentie. Van intentie en attentie naar co-incidentie.

De ‘woordeloze’ stilte of de stilte ‘vol woorden’?

‘De stilte’ is een krachtig middel om woorden meer kracht bij te zetten. Het geeft kans dat wat er is te laten ‘zijn’. Ook hier via het stilstaan en de stilte aandacht hebben voor wat er in het hier en nu gebeurt. Aandacht hebben voor wat er in het coachinggesprek reeds is gerealiseerd en aandacht voor wat er gebeurt op het moment zelf.

Waardering is het voedsel voor mensen om tot persoonlijk leiderschap te komen. Iemand die waardering krijgt begint te stralen.

Zoals Simone Weil citeerde : ‘Attention is the rarest and purest form of generosity.’

Annick Noyens

CoachingYou
Pers. coaching     
Open Coaching
Opleidingen     
Consultancy
Implementatie     
-------------------------
SpeakingNow
Expertise     
Contactgegevens
Bedrijven
Overheid
Zorgsector
Onderwijs
Particulieren